ToverlandFanday huisreglement

NL | ToverlandFanday huisreglement 

ToverlandFansite organiseert sinds 2014 de officiĆ«le fanday van Attractiepark Toverland. Om deze speciale dag in goede banen te leiden hebben we een huisreglement opgesteld. Zo wordt het voor iedereen een magische dag.

1. Algemeen

1.1 | ToverlandFansite behoudt zich het recht om regels toe te voegen of te wijzigen zonder aankondiging.

1.2 | Zowel Toverland als ToverlandFansite behouden het recht om het event te annuleren bij weinig belangstelling of om het programma te wijzigen. 

2. Tijdens de fanday

2.1 | De ToverlandFanday start met een verzamelmoment aan de ingang (tenzij anders vermeld), hier krijg je een persoonlijke keycard en badge overhandigt. Deze badge geeft jou toegang tot alle speciale programmaonderdelen en is tijdens de meeting jouw bewijs van deelname. Draag deze badge op een zichtbare plaats, deelnemers zonder badge kunnen worden geweigerd tijdens bepaalde programmaonderdelen.

2.2 | We raden aan om ruim 15 minuten voor het aangegeven startuur aanwezig te zijn aan de ingang van Toverland. Zorg dat je op tijd komt! Er wordt niet gewacht op laatkomers.

2.3 | De ToverlandFanday hotline - 06 83 89 96 15 - Ben je laat, verdwaald of wil je iets weten over de meeting, bel dan de hotline en je krijgt tijdens de meeting direct contact met iemand van de ToverlandFansite. Dit nummer is alleen tijdens fanday bereikbaar.

2.4 | Het benaderen van externe organisaties voor, na en/of tijdens een meeting namens de ToverlandFansite is niet toegestaan. 

2.5 | Bij het aanmelden van de fanday gaat de deelnemer akkoord met de geldende parkvoorwaarden van Toverland en het huisreglement van de ToverlandFansite.

2.6 | Deelname aan de ToverlandFanday is op eigen risico, ToverlandFansite kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of lichamelijke letsels.

3. Inschrijven en betalingen

3.1 | Voor meer informatie over het verloop van inschrijven raadpleeg je best de info pagina van de fanday.

3.2 | ToverlandFansite behoudt zich het recht om op elk moment het maximaal aantal deelnemers voor de fanday te wijzigen.

3.3 | ToverlandFansite behoudt zich het recht om inschrijvingen te weigeren, om welke reden dan ook.

3.4 | Een inschrijving voor de ToverlandFanday is pas definitief wanneer het volledige saldo betaald is. Betalingen dienen te gebeuren op het rekeningnummer van de ToverlandFansite: BE30 9731 6607 1411
Gelieve de betalingsdeadline te respecteren, vanaf heden wordt hier strenger op toegezien wegens nieuwe afspreken met het park. In het geval een betaling ons te laat bereikt, zonder voorafgaande melding, wordt de inschrijving geannuleerd.
Betalingsuitstel wordt enkel op speciaal verzoek toegestaan. Neem hiervoor contact op met Sven via info@toverlandfansite.nl.

4. Persoonlijke gegevens bij inschrijving ToverlandFanday

4.1 | Persoonlijke gegevens zijn nodig voor het opstellen van de badges, ook het controleren van de betalingen hebben we deze gegevens nodig.
Wij geven een garantie dat deze gegevens enkel gecommuniceerd worden tussen ToverlandFansite en Attractiepark Toverland. Tot maximum 8 weken na het evenement worden persoonlijke gegevens opgeslagen in onze database. Daarna worden deze gegevens uit onze database verwijderd.

4.2 | Bij een inschrijving wordt deze automatisch doorgestuurd naar ons professioneel e-mailadres (info@toverlandfansite.nl). Deze gegevens bewaren we tot 8 weken na het evenement en zullen daarna verwijderd worden. 

5. Annuleren

5.1 | Bij annulering moet de ToverlandFansite persoonlijk op de hoogte gebracht worden per e-mail: Info@toverlandfansite.nl

5.2 | Annuleren met geldteruggave is mogelijk tot maximum 14 dagen voor het evenement. Annuleren is na deze 14 dagen nog steeds mogelijk, maar er wordt geen geld terugbetaald of een tegemoetkoming in eender welke vorm toegekend.

5.3 | 'No shows' worden niet terugbetaald. Wie niet komt opdagen tijdens de fanday, heeft geen recht op terugbetaling.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22/06/2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN | ToverlandFanday house rules

ToverlandFansite has been organizing the official Fanday from  Toverland since 2014.  To guide this special day in the right direction we have drawn up house rules. This makes it a magical day for everyone.

1. General

1.1 | ToverlandFansite reserves the right to add or change rules without notice. 

1.2 | Both Toverland Toverland Fansite and reserve the right to cancel the event in low-interest or change the program.

2. During the fanday

2.1 | We all gather at the entrance of the park (unless otherwise stated), here you will get a personal keycard and badge. This badge gives you access to all special program components and is your proof of participation during the meeting. Wear this badge in a visible place, participants without a badge can be refused during certain program components. 

2.2 | We advise you to be present at the entrance from Toverland more than 15 minutes before the indicated start time. Make sure you arrive on time!

2.3 | The ToverlandFanday hotline - 06 83 89 96 15 - If you are late, lost or want to know something about the meeting, call the hotline and you will have direct contact with someone from the ToverlandFansite during the meeting. This number can only be reached during fanday.

2.4 | Approaching external organizations before, after and / or during the fanday on behalf of the ToverlandFansite is not allowed.

2.5 | When you sign up for the fanday the participant agrees to the applicable park regulations from Toverland and the house rules of the ToverlandFansite.

2.6 | Participation in the Toverland Fanday is at your own risk, ToverlandFansite can not be held liable for theft or physical injury.

3. Registration and payments

3.1 | For more information about registering and payments, please consult the info page of the fanday.

3.2 | ToverlandFansite reserves the right to change the maximum number of participants for the fanday at any time.

3.3 | ToverlandFansite reserves the right to refuse registrations, for whatever reason.

3.4 | A registration for the ToverlandFanday is only definitive when the full amount has been paid. Payments must be made to the account number of the ToverlandFansite: BE30 9731 6607 1411.
Please respect the payment deadline, from now on this will be strictly enforced because of new arrangements with the park. When a payment reaches us to late, without notification, the registration will be canceled.
Payment deferment is only allowed on special request. Please contact Sven via info@toverlandfansite.nl.

4. Personal data at registration ToverlandFanday

4.1 | Personal data is needed for the preparation of the badges, we also need this information to check the payments.
We guarantee that these personal data will only be communicated between ToverlandFansite and Toverland. Up to 8 weeks after the event, personal data will be stored in our database. Afterwards, this information will be removed from our database.

4.2 | When you register, it is automatically forwarded to our professional e-mail address (info@toverlandfansite.nl). We store this data until 8 weeks after the event,  then this will be removed.

5. Cancel registration fanday

5.1 | In case of cancellation, the ToverlandFansite must be personally informed by e-mail: Info@toverlandfansite.nl.

5.2 | Cancellation is possible up to a maximum of 14 days before the event. Cancellation is still possible after these 14 days, but no money will be refunded or compensation of any kind will be awarded.

5.3 | 'No shows' will not be refunded. Those who do not show up during the fanday are not entitled to a refund.

This page was last modified on 22/06/2018

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x