ToverlandFanday 2021

NL - #toverlandfanday

Goed nieuws! De 6de editie van de ToverlandFanday 2021 gaat door! 

Om te voldoen aan enkele maatregelen met betrekking tot het coronavirus die nog steeds gelden is het programma gewijzigd. Ondanks deze wijzigingen kunnen we toch een mooi programma presenteren met enkele extra's. 

Op zaterdag 25 september 2021 organiseren we voor de 6de keer de ToverlandFanday. Ondanks dat het programma flink is gewijzigd krijgen fans/deelnemers de mogelijkheid om bijna de klok rond te genieten van Attractiepark Toverland en na sluitingstijd van enkele extra's. Wanneer de avond valt en Toverland haar deuren sluit, starten wij met een ERT op Troy. Na deze ERT wordt de groep opgesplitst in 2 groepen en werken we met een doorschuifsysteem. Eén groep start in Port Laguna met een Q&A sessie met Attractiepark Toverland terwijl de andere groep een backstage tour krijgt bij houten achtbaan Troy. Foto's maken van Troy waar je normaal niet kan komen als je Toverland bezoekt, dat kan allemaal tijdens deze tour. Of heb je vragen hoe bepaalde techniek werkt bij Troy? Ook deze vragen kunnen gesteld worden tijdens de tour. De ToverlandFanday beëindigen doen we met een afsluitend woordje in Port Laguna omstreeks 20u15.

Programma*

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de Fanday VIP’s weer genieten van een mooi gevuld programma.
Het programma ziet er als volgt uit:

09:15 - 09:30 uur | Ontvangst
09:30 - 09:45 uur | Welkomstwoord & Groepsfoto (Na het welkomstwoord op het podium van Toos en Morrel in Port Laguna wordt een mooie groepsfoto gemaakt.)
10:00 - 12:00 uur | Vrij parkbezoek
12:00 - 13:00 uur | Friet & snackbuffet (Geniet van een heerlijke all-you-can-eat frites & snackbuffet in de Magische Medina)
13:00 - 18:00 uur | Vrij parkbezoek
18:00 - 19:00 uur | ERT Troy
19:00 - 20:00 uur | Q&A met Attractiepark Toverland (Port Laguna - podium Toos & Morrel)
19:00 - 20:00 uur | Backstage tour Troy
20:00 - 20:15 uur | Afsluitend woordje - einde ToverlandFanday 2021 (Port Laguna)

Zeg nu zelf, een aardig gevuld programma ondanks dat we dit jaar geen externe gastsprekers mogen verwelkomen. Maar na een bewogen jaar is het leuk om samen met fans/bezoekers een passie te delen, namelijk Attractiepark Toverland.

Wat met de komst van Bolliger & Mabillard?
Gastsprekers zijn door de jaren heen een vaste en succesvolle waarde geworden tijdens de ToverlandFanday. Ze komen van verschillende landen en maken tijd vrij om alle vragen te beantwoorden van de fans. Daarom vinden wij het als organisatie belangrijk dat de ToverlandFanday zonder enige vorm van beperking kan georganiseerd worden. Op dit moment zijn er nog maatregelen van kracht waardoor we presentaties niet kunnen organiseren omdat er voldoende afstand moet kunnen gehouden worden.
Momenteel bekijken we met alle betrokken partijen wat de opties zijn om de oorspronkelijk geplande ToverlandFanday door te laten gaan in 2022. We streven ernaar om eind september deze datum bekend te kunnen maken.
Prijzen

Abonnementhouders | €37*
Niet-abonnementhouders | €53
In deze prijs is inbegrepen: parkeren, entree, lunch + drank, ERT (1x), Q&A sessie met Toverland en backstage tour bij Troy.
Keycords en badges worden uitgedeeld bij de start van de dag door de ToverlandFansite.

*Fans/deelnemers die zich aanmelden met een abonnement zijn verplicht deze mee te brengen naar de Fanday.

Inschrijvingen en betalen

Deelnemen aan de ToverlandFanday is enkel mogelijk na inschrijving en betaling van je deelname. De inschrijvingen starten via Toverlandfansite.nl op woensdag 25 augustus 2021 vanaf 20:00 uur. (Zodra het deelnemerslimiet bereikt is worden de inschrijvingen stopgezet.) 

Nadat je bent ingeschreven volgt er een bevestigingsmail met de betaalinstructies. Zorg er dus voor dat je een geldig mailadres opgeeft! Heb je na 5 dagen nadat je bent ingeschreven geen bevestigingsmail ontvangen of heb je vragen neem dan contact met ons op via info@toverlandfansite.nl.

Wanneer je jezelf inschrijft voor dit evenement ga je automatisch akkoord met het huisreglement van ToverlandToverlandFansite.

Heb je vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op info@toverlandfansite.nl,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN - #toverlandfanday 

Good news! The 6th edition of the ToverlandFanday 2021 will take place!  

To comply with some measures related to the coronavirus that still apply, the program has been changed. Despite these changes, we can still present a nice program with some extras. 

On Saturday September 25, 2021 we will organize the ToverlandFanday for the 6th time. Although the program has changed, fans/participants will have the opportunity to enjoy Attractiepark Toverland almost around the clock and with some extras after closing time. When the evening falls and Toverland closes, we start with an ERT on Troy. After the ERT we start in 2 smaller groups with a Q&A session with Toverland and a backstage tour at Troy.
Taking pictures of Troy that you normally can't get when you visit Toverland, that's all possible during this tour. Or do you have questions about how certain technology works at Troy? These questions can also be asked during the tour.  We finish the ToverlandFanday in Port Laguna around 8.15 pm. 

Program*

As usual, fans can enjoy a nicely filled program. The program is as follows: 

09:15 - 09:30 hrs | Reception
09:30 - 09:45 hrs | Welcome speech & Group photo
10:00 - 12:00 hrs | Free park visit
12:00 - 13:00 hrs | Fries & Snack buffet (Enjoy a delicious all-you-can-eat fries & snack buffet in the Magische Medina)
13:00 - 18:00 hrs | Free park visit
18:00 - 19:00 hrs | ERT Troy
19:00 - 20:00 hrs | Q&A session with Attractiepark Toverland
19:00 - 20:00 hrs | Backstage tour Troy
20:00 - 20:15 hrs | Closing word - end of Toverland Fan day 2021 (Port Laguna)

Let's face it, a pretty full program, despite the fact that we are not allowed to welcome external guest speakers this year. But after a difficult year, it is nice to share a passion with fans/visitors, namely Attractiepark Toverland.

What about the arrival of Bolliger & Mabillard?
Over the years, guest speakers have become a permanent and successful value during the ToverlandFanday. They come from different countries and make time to answer all the questions from the fans.That is why we as an organization think it is important that the ToverlandFanday can be organized without any form of restriction. At the moment there are still measures so that we cannot organize presentations because one and a half meters must be kept between different households. 
We are currently looking at the options to continue the planned ToverlandFanday in 2022. We aim to announce this date at the end of September.  
Prices

Annual pass: € 37*
Non-annual pass: € 53
This price includes: parking, entrance, lunch + drinks, ERT (1x) Q&A session with Toverland and backstage tour Troy. Key cords and badges are distributed at the start of the day by the ToverlandFansite.

*Fans/participants who register with a subscription are obliged to bring this to the Fanday.

Registrations

Registration for the 2021 ToverlandFanday is possible from Wednesday 25 August 2021 from 8 pm. (As soon as the participant limit is reached, the registrations will be stopped.)

After registration you will receive a confirmation email with the payment instructions. So make sure you enter a valid e-mail address! If you have not received a confirmation e-mail after 5 days after you have registered, or if you have any questions, please contact info@toverlandfansite.nl. 

When you register for this event, you automatically agree with the park regulations and house rules from ToverlandToverlandFansite.

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x